Ondersteuning

“Elk kind heeft recht op goed onderwijs”

 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, bij voorkeur binnen het regulier onderwijs. Als kinderen extra ondersteuning nodig hebben proberen we dit binnen het regulier onderwijs te organiseren. Zo worden kinderen het best voorbereid op een vervolgopleiding en op hun uiteindelijke plek in de samenleving. Dit is het uitgangspunt van de Wet passend onderwijs die sinds 2014 van kracht is.

Besturen en scholen hebben een zorgplicht voor het bieden van passend onderwijs. Dat betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft en die bij hen ingeschreven staat of zich aanmeldt een passend onderwijsaanbod krijgt. De school moet zorgvuldig onderzoeken wat het kind nodig heeft en nagaan of zij dit zelf kunnen bieden, eventueel met een ondersteuningsarrangement. Als de school deze ondersteuning zelf niet kan bieden en aangeeft dat een kind het beste naar een andere school kan gaan, moet de school na overleg met de ouders zorgen dat er een school gevonden wordt die wel een passend aanbod kan doen en het kind kan toelaten.

Om invulling te geven aan deze wet maken de scholen in de Gemeente Dinkelland deel uit van het samenwerkingsverband Twente Oost PO. Informatie over passend onderwijs kun je vinden op de website van het samenwerkingsverband: https://www.swvtwenteoostpo.nl/

Ook al voor de komst van de Wet passend onderwijs was onze basisschool zo ingericht dat ze meer kan betekenen voor leerlingen die onderling sterk verschillen in tempo, intelligentie, sociale vaardigheden en leermogelijkheden. Onze school is dan ook klaar voor passend onderwijs. In het zogenaamde Schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij kunnen bieden. Ook staat hierin welke doelen wij als school hebben voor de toekomst. Leraren, schoolleiding en bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op. Het SOP kan onderaan deze pagina gedownload worden.

 

 

Onze ambitie

Het is onze ambitie om een school te zijn die brede ondersteuning biedt aan alle kinderen die bij ons worden aangemeld binnen onze grenzen. Zoals in onze visie staat beschreven, halen we het positieve in kinderen naar boven en kijken we naar kansen en niet naar belemmeringen. Wij hebben de intentie om kinderen op onze school te ondersteunen, dit alles in nauwe samenwerking met ouders. De driehoeksrelatie tussen kind-ouder-leerkracht staat hierbij centraal. Kinderen die meer ondersteuning nodig hebben krijgen een onderwijsondersteuningsplan (OOP). In dit plan staat nauwkeurig beschreven wat de leerling nodig heeft, welke doelen gesteld zijn en op welke manier de doelen gehaald moeten worden (plan van aanpak). Het OOP betreft een korte periode waarin intensief wordt geoefend. Op welk gebied dan ook. Na afloop wordt het OOP geëvalueerd en wordt in samenspraak met de intern begeleider gekeken welke vervolgstappen noodzakelijk zijn.

Bij het woord ondersteunen wordt al gauw gedacht aan de kinderen die niet mee kunnen komen. De Kingschool ziet ‘ondersteunen’ breder. Ook kinderen die  meer aan kunnen hebben ondersteuning nodig. Alles valt en staat met het tegemoet komen aan de individuele behoeften van onze leerlingen. Daarbij is het belangrijk dat ieder kind uitgedaagd wordt, passend bij zijn of haar leervoorkeur en niveau.

 

Wanneer het toch niet lukt

Ondanks deze voorzieningen lukt het niet altijd om een match te maken tussen wat het kind nodig heeft en wat wij kunnen bieden. Soms is die match wel te maken als er extra ondersteuning vanuit het Steunpunt geboden wordt. Het Steunpunt werkt vanuit de visie van het handelingsgericht werken en ondersteunt de scholen voor (speciaal) basisonderwijs van de Stichting Consent om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het Steunpunt zorgt door een professionele samenwerking met de scholen en andere externe partijen voor passend onderwijs. Deze ondersteuning moet aangevraagd worden. Hierbij is de samenwerking met ouder(s) erg belangrijk.

Wanneer er sprake is van een duidelijk waarneembare achterblijvende ontwikkeling of wanneer de ondersteuningsbehoefte te veel ten koste gaat van andere leerlingen kan dat aanleiding zijn voor het zoeken van passend onderwijs op een andere school. De huidige school zal dan – in samenspraak met het Steunpunt en in overleg met ouders – stappen zetten om een school te vinden waar dat passend onderwijs wel geboden kan worden. Ouders kunnen, wanneer ze het niet eens zijn met de door de school aangegeven noodzakelijke maatregelen, gebruik maken van hun rechten m.b.t. informatie, advies, bezwaar en beroep.