Kwaliteit

Gericht op het onderwijs dat wordt geboden

Op de Kingschool heerst een professionele cultuur in het team. Dat betekent dat we een onderzoekende houding hebben en steeds gefocust zijn in ‘blijven leren’. Dit draagt bij aan een voortdurende ontwikkeling van onze leerkrachten individueel, maar ook als collectief. Een professionele cultuur kenmerkt zich door veiligheid en vertrouwen. Het team is open naar elkaar, heeft respect voor elkaars verschillen en durft zich kwetsbaar op te stellen. We bespreken met elkaar hoe we goed onderwijs willen realiseren en durven elkaar aan te spreken en elkaar feedback te  geven. In praktijk betekent dit dat we verschillende klassenbezoeken uitvoeren en deze na afloop met elkaar bespreken op inhoud. We geven aan wat goed gaat, maar vertellen ook waar stappen in gezet mogen worden. Daarnaast zijn onze verwachtingen naar elkaar toe duidelijk. In het team zijn verschillende talenten aanwezig. Deze talenten worden krachtig ingezet zodat iedereen doet waar hij of zij goed in is. Bij deze talenten horen taken en verantwoordelijkheden. De insteek is daarbij dat iedereen bijdraagt en iedereen verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs. Iedereen doet ertoe en wordt aangesproken om zijn/haar talenten in te zetten en te ontwikkelen en om verantwoordelijkheid te nemen.
Het team van de Kingschool durft keuzes te maken. We zijn voortdurend gefocust om onze onderwijskwaliteit te verbeteren, zonder dat de school met elke hype meewaait. Daarbij zijn we niet bang om lastige keuzes te maken of om ‘van het pad’ af te stappen. De meerdere studiedagen die we jaarlijks hebben zijn daarin een mooi voorbeeld hoe we met het team in samenspraak komen tot nieuwe keuzes en ontwikkelingen. Daarnaast zien we als individuele leerkracht ook in hoe we onszelf verder kunnen ontwikkelen (professionaliseren). Dat betekent o.a. dat verschillende leerkrachten bezig zijn met een studie om zichzelf verder te ontwikkelen.

Een professionele cultuur kan alleen maar tot stand komen door samen te werken. Leren en ontwikkelen doen we als team samen. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de collegiale consultaties die we meerdere keren per schooljaar ‘inzetten’. Tijdens deze zogenaamde COCO’s bezoekt een leerkracht een collega met een hulpvraag. Aan de hand van een observatie en gesprek wordt feedback gegeven en wordt er samen gekeken hoe men elkaar kan helpen zich verder te professionaliseren. Ook nieuwe ontwikkelingen vragen om samenwerking. Op de Kingschool staan ‘alle neuzen dezelfde kant op’. Dat is belangrijk voor de doorgaande lijn en de kwaliteit van ons onderwijs. Als laatste valt en staat een professionele cultuur bij het opstellen van hoge ambities. Het team van de Kingschool legt de lat hoog. We willen het beste in iedereen naar boven halen. We hebben een drive om goed te presteren en te werken met passie. De lat ligt hoog, we zijn trots op wat we bereikt hebben, maar blijven kritisch en stellen onszelf contant de vraag; hoe kan het beter?

 

Gericht op de resultaten die worden geboekt

We bewaken de kwaliteit van ons onderwijs door te werken met landelijk genormeerde toetsen voor onze leerlingen. De resultaten van de toetsen analyseren we grondig zodat we precies weten wat elk kind nodig heeft. Kwaliteit betekent niet alleen cijfers en of resultaten. Het met de leerling in gesprek gaan vinden we even belangrijk. Daarom hebben we jaarlijks verschillende gesprekken met de leerling. Aan het begin van het schooljaar houden we hoop- een droomgesprekken met de leerling en met de leerling en de ouder (driehoekgesprekken). Tijdens deze gesprekken komt naar voren welke ambities de leerling en de ouders hebben (wensen en dromen) en hoe de leerkracht ervoor kan zorgen deze ‘uit te laten komen’. Tijdens de voortgangsgesprekken halverwege het schooljaar wordt samen met de leerling en de ouder(s) bekeken waar we samen staan, welke stappen zijn gezet en welke stappen nog gezet kunnen worden. Dit alles om ambities waar te maken. Aan het einde van het schooljaar sluit de leerkracht het schooljaar met de leerling en de ouder(s) af met een eindgesprek. Tijdens dit gesprek wordt het schooljaar geëvalueerd en gekeken of dromen uit zijn gekomen en hoe dit proces liep. De informatie die de leerkracht uit deze gesprekken haalt vertaalt hij of zij in zijn onderwijsaanpak. Dit draagt bij aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit, gericht op de individuele leerling.

Naast de gesprekken met de leerling (en met de ouder(s)) heeft de leerkracht jaarlijks ook leerling- en groepsbesprekingen. Tijdens deze besprekingen bespreekt de leerkracht de resultaten van van zijn leerlingen. Daarbij is er niet alleen aandacht voor de ‘harde cijfers’ maar vooral ook voor het welbevinden van de leerling. Samen met de intern begeleider worden resultaten, werkhouding en welbevinden en betrokkenheid van de leerling geanalyseerd en gekeken welke vervolgstappen noodzakelijk zijn. Dit kan leiden tot een nieuw onderwijs ondersteuningsplan voor een individuele leerling of voor het aanpassen de onderwijsaanpak voor de hele groep.

 

Inspectie

Alle keuzes die we maken en alle resultaten die we boeken hebben als doel het onderwijs dat wij aanbieden te verbeteren. Dat doen we voor onze leerlingen. Opdat zij onderwijs krijgen aangeboden dat past bij hun interesses, ontwikkeling en behoeften. Om te controleren of wij met ons onderwijs op de goede weg zitten krijgen we met regelmaat een bezoek van de onderwijsinspectie. De Onderwijsinspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op scholen en andere onderwijsinstellingen. De inspectie bekijkt of scholen en opleidingen voldoen aan de wetten en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. In oktober 2023 heeft de onderwijsinspectie onze school bezocht. Voor het ‘kwaliteitsonderzoek‘ hebben we als school een voldoende mogen ontvangen wat het hoogst haalbare is. De inspectie constateerde onder andere dat de school een heldere visie heeft op goed onderwijs en ambitieuze doelen stelt om de kwaliteit van het onderwijs verder te ontwikkelen. De inspectie was vooral tevreden over de goede kwaliteitscultuur waarbij er aandacht is voor de individuele leerlingen met al zijn of haar behoeften en wensen.

Naast de onderwijsinspectie krijgen we om de vijf jaar een daltonvisitatie van de daltonvereniging. Zij bezoeken de school en beoordelen of de Kingschool aan alle voorwaarden voldoet om daltononderwijs te geven. Bij het laatste bezoek was de daltoninspectie erg tevreden en verlengde daarmee onze daltonlicentie voor vijf jaar. Een volgend bezoek staat gepland in het schooljaar 2024-2025. Als team hebben we na het laatste bezoek vastgesteld een volgende stap te willen zetten in het bieden van (meer) eigenaarschap bij en voor kinderen.