Over onze school

“We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal op hun eigen manier laten schitteren”

 

Dit willen we natuurlijk blijven waarmaken en hiervoor blijven we ons ontwikkelen. Ons hoofddoel is kinderen leren leren, leren communiceren en leren hun geluk en dat van anderen te organiseren. Hiermee sluiten we aan bij de doelstellingen van stichting Consent waartoe de school behoort. Dit betekent dat we werken aan bovenstaande thema’s. Zowel de Daltonvereniging, de onderwijsorganisaties als de onderwijsinspectie zijn voorstander van brede ontwikkeling. Sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschap, wereldoriëntatie e.d. horen naast rekenen, taal en lezen als vanzelfsprekend thuis op de basisschool. We zetten als school in op een sterke basiskwaliteit waarbij we aandacht hebben voor datgene wat een leerling nodig heeft om in een steeds veranderende maatschappij zijn weg te vinden.

De Dr. M. L. Kingschool (hierna te noemen ‘Kingschool’) streeft naar een sterke persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen. Dit betekent dat kinderen zelfvertrouwen opbouwen in wat ze kunnen en willen. We zien graag dat kinderen ondernemend zijn en dat ze dusdanig in het leven komen te staan dat ze hun talenten kennen en weten waar ze gelukkig van worden. Inzetten op brede talentontwikkeling en bewust werken aan een gelukkige toekomst spelen dan ook een grote rol binnen ons onderwijs. Gelukkige mensen presteren beter over de gehele linie. Dat is dan ook de drijfveer van waaruit we werken.

Als daltonschool vinden we naast aandacht voor basiskwaliteit en een brede talentontwikkeling het belangrijk om aandacht te hebben voor de medemens: Samen redzaam. We willen kinderen stimuleren elkaar verder te helpen en te ondersteunen, elkaars talenten in te zetten om een medeleerling te laten (op)bloeien. Hoe mooi is het dat je je medemens kunt helpen zich verder te ontwikkelen! Dat geeft pas geluk!

Juist door de uitgangspunten en de structuur is het daltononderwijs geschikt voor alle kinderen. De Kingschool nodigt dan ook ouders van jonge kinderen uit om deze dagelijkse gang van zaken eens van dichtbij mee te maken en te ervaren wat Dalton in de praktijk betekent.
De Kingschool ziet kinderen, maar ook ouders en andere betrokkenen, vanuit ieders verantwoordelijkheid graag en goed samen werken. Hierdoor ontstaat een brede betrokkenheid die ten goede komt aan de kinderen.

Tot snel op de Kingschool

 

De Kingschool en haar omgeving

De Kingschool is één van de vier basisscholen in Denekamp en tevens zijn we de enige openbare school en de enige Daltonschool in de gemeente Dinkelland. De Kingschool is actueel en speelt in op de veranderende maatschappij. De maatschappelijke ontwikkelingen worden zoveel mogelijk gevolgd en waar mogelijk en wenselijk worden deze onderdeel van het schoolcurriculum. Het uitgangspunt blijft altijd de zorg voor goede basisvaardigheden. We blijven tegelijkertijd bezig met een breed spectrum van ontwikkeling van kinderen, want de basisschool is meer dan rekenen en taal alleen. Kennis, kunde en vaardigheden in relatie met de maatschappij zijn net zo belangrijk. We doen dit met een goed onderwijsconcept; Dalton.

De school maakt deel uit van stichting Consent, een samenwerkingsvorm van openbare scholen in de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal, Losser en Enschede. We hebben momenteel meer dan 200 leerlingen. In de afgelopen jaren zijn we gegroeid. Ons streven is om door kwalitatief goed onderwijs stabiel te blijven in leerlingaantal. 
De Kingschool onderscheidt zich vooral door het onderwijsconcept Dalton van de andere scholen in de gemeente. Bij daltononderwijs leren kinderen omgaan met verantwoordelijkheid. De leerkrachten schenken ze de vrijheid en het vertrouwen om zelfstandig doelgerichte opdrachten uit te werken, binnen duidelijke kaders. De kinderen voelen zich daardoor verantwoordelijk voor een goed resultaat. Dat geeft de kinderen zelfvertrouwen, waardoor ze stevig in hun schoenen staan. In het voortgezet onderwijs hebben de kinderen al veel plezier van het feit dat ze zelfstandig en planmatig kunnen werken.

De hoofd locatie ligt in een rustige wijk en is goed bereikbaar. Vanuit het hele dorp maar ook vanuit omliggende dorpen komen de kinderen bij ons op school. De school beschikt momenteel over 8 klaslokalen, waarvan 1 klas is gehuisvest in een portakabin. Daarnaast beschikken we een vaklokaal. Deze ruimte doet dienst als multifunctionele ruimte voor muziek, dans, drama en andere gezamenlijke activiteiten en vieringen. Sinds het schooljaar 2022-2023, krijgen de groepen 7 en 8 onderwijs in het Kulturhus. Daar hebben zij, naast twee vaste lokalen, de beschikking over een flex-ruimte waar zelfstandig en stil gewerkt kan worden. Deze 7-8 locatie is gehuisvest in hetzelfde gebouw als het VO. Als school zien we vooral de voordelen van deze splitsing en zetten in op een nog soepeler overgang richting het voortgezet onderwijs.

Klik op de afbeelding op de schoolgids te downloaden.