Medezeggenschapsraad (MR) en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is op school geregeld door een officieel goedgekeurd reglement. De MR bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding (twee ouders) en de teamgeleding (twee leerkrachten). De MR vergadert zes tot acht keer per jaar en houdt zich actief bezig met de ontwikkeling van de Kingschool. De MR beslist mee over belangrijke zaken, zoals het vaststellen van de schoolgids en het schoolplan, het beleid vaststellen wat betreft gezondheid (ARBO), veiligheid en ouderparticipatie. Verder geeft de MR advies over aanstelling, ontslag en taakverdeling van personeel, de financiën van de school, uitbreiding, inkrimping of eventuele fusie van de school. Vanuit onze MR gaat er ook een afgevaardigde naar de GMR. Dit is een overkoepelende MR van alle Consentscholen.

Notulen van de vergaderingen en het jaarverslag van zowel de MR als de GMR liggen ter inzage op school. Je mag ook altijd contact opnemen met een van de leden van de MR. 

 

De leden van de MR       

  • Rob van den Berghe (team, voorzitter)
  • Femke Roeleveld (team)
  • Loes Pikkemaat (ouder, secretaris)
  • Arjan Meijer (ouder)

Contactgegevens MR
Mail: mr@kingschool.nl