Aanvraag vrijstelling

Soms kun je geen vrij krijgen van je werk tijdens de schoolvakanties. Bijvoorbeeld omdat je seizoensgebonden werk doet. Of omdat je dan piekdrukte hebt op jouw werk. In dat geval kun je één keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties: beroep op vrijstelling. Voor elk verzoek dien je een formulier ‘aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek’ in te vullen. Dit formulier kan onderaan gedownload worden (door op het pictogram te klikken) maar ligt ook op school. Een aanvraag is pas akkoord wanneer deze door de directeur of de leerplichtambtenaar is ondertekend.

 

Toestemming voor schoolverlof aanvragen
Je vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet je uiterlijk acht weken voordat je op vakantie gaat doen. De directeur kan om een werkgeversverklaring of een ‘eigen verklaring zelfstandige’ vragen. Daarin staat dat je niet op een ander moment op vakantie kunt gaan.
De schooldirecteur beslist of jouw kind(eren) vrij krijgt/ krijgen van school. Als het om langer dan tien dagen gaat, beslist de leerplichtambtenaar.

 

Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties
Jouw kind kan alleen vrij krijgen als:

 • Je kunt aantonen dat je door jouw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
 • Het verlof niet in de eerste twee weken na de zomervakantie valt;
 • Het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan tien schooldagen.


Vrijstelling van geregeld schoolbezoek
Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van school. Dan is er geen sprake van schoolverzuim. Een leerling hoeft bijvoorbeeld niet naar school bij:

 • ziekte;
 • schorsing;
 • een religieuze verplichting;
 • een huwelijk;
 • een uitvaart.

 

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
Om vrijstelling van geregeld schoolbezoek te krijgen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • bij ziekte breng je de leerkracht op de hoogte (voor half negen);
 • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de directeur van de school geïnformeerd worden;
 • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.

 

Extra vrij vanwege bijzondere omstandigheden:

 • huwelijk van bloed-of aanverwanten tot en met de derde graad* van het kind: maximaal twee dagen.
 • huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 of 60 jaar) van ouders en/of grootouders: één dag.
 • 25-, 40, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
 • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad* van het kind: duur in overleg met directeur.
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad* van het kind: duur in overleg met de directeur.
 • Verhuizing van gezin: één dag.

 

Graden in verwantschap
1e tot en met de 3e graad: ouders, broers en zussen, groot-, en overgrootouders, ooms en tantes en neven en nichten (kinderen van broers en zussen).

4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes en achterneven en achternichten (kinderen van kinderen van broers en zussen).


Bezwaar maken tegen beslissing schooldirecteur
Ben je het niet eens met de beslissing van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar? Dan kun je schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.