Vertrouwenspersoon op de Kingschool

Voor klachten over ongewenst gedrag op school kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten terecht bij een interne en externe vertrouwenspersoon. De meest voorkomende vormen van ongewenst gedrag zijn: seksuele intimidatie, pesten, agressie en discriminatie. Daaronder vallen niet de klachten die betrekking hebben op onderwijskundige zaken, noch de klachten over de organisatie en inrichting van de school. Dit soort klachten worden direct met de betrokken leerkracht of directie besproken. Als er in die situaties, sprake is van klachten over de bejegening, worden ze wel door de vertrouwenspersoon in behandeling genomen.

Binnen elke school is er een interne vertrouwenspersoon, die voor de eerste opvang zorgt en zo nodig verwijst naar de externe vertrouwenspersoon.

Ouders en leerlingen kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie. Dat betekent onder meer dat zij geen meldplicht heeft naar de schoolleiding als het gaat om seksuele intimidatie of misbruik van een medewerker van de school met een leerling.

De externe vertrouwenspersoon is er voor de klager. Zij begeleidt hem/haar bij behandeling van klachten door:

  • vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met informatie.
  • zelfstandig en onafhankelijk op te treden  als aanspreekpunt.
  • te zorgen voor een eerste opvang na een klacht.
  • samen met klager te zoeken naar oplossingen en na te gaan of oplossingen in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoren.
  • te onderzoeken of bemiddeling de geëigende weg is voor een oplossing.
  • het verstrekken van informatie over procedures, de werkwijze van de interne en de strafrechtelijke klachtenprocedures en te helpen bij het formuleren van de klacht.
  • indien nodig te verwijzen naar externe hulpverleningsinstantie(s); voor de meeste instellingen is Bureau Jeugdzorg de ‘voordeur’.

 

Heeft u een klacht over seksuele intimidatie, pesten, bejegening, discriminatie en/of agressie, neem dan contact op met de interne vertrouwenspersoon van de school of met de externe vertrouwenspersoon.

 

Onze interne vertrouwenspersoon is Ivanka Zuijdendorp
(Telefoonnummer: 0541-351743 – Mail:  ivanka@kingschool.nl)

De externe vertrouwenspersoon van de Stichting Consent is Mevrouw A. (Anne) Overbeek
(Telefoonnummer: 06 3064 2568 – Mail: info@anneoverbeek.nl