De ochtenden

Spelend leren

Bij de kleuters wordt altijd gewerkt rondom een thema. Dit is gedurende de hele schooldag.
De leerkrachten zorgen voor een uitdagende speel- en leeromgeving waarin alle ontwikkelingsgebieden gestimuleerd worden en aan bod komen.
Spelend leren vinden wij erg belangrijk. Op een spelende manier met alle ontwikkelingsgebieden bezig zijn en aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling van ieder kind. Als kinderen de ruimte krijgen om te spelen, zullen ze zich verder ontwikkelen. Spelen heeft meerdere positieve effecten op de ontwikkeling. Spel stimuleert:

  • de motorische ontwikkeling
  • de sociaal-emotionele ontwikkeling
  • de taalontwikkeling
  • het probleemoplossend denken
  • het inzicht in oorzaak-gevolg relaties

Bovendien leren kinderen de wereld om hen heen beter te begrijpen.

Naast veel speel- en werkmogelijkheden zijn er ook kring activiteiten; zowel in de grote kring als in de kleine kring worden activiteiten aangeboden ten aanzien van de verschillende ontwikkelingsgebieden. Denk daarbij aan taalactiviteiten zoals het stimuleren van de mondelinge taalvaardigheid of rekenactiviteiten waarbij er aandacht is voor getallen en meten en meetkunde. Ook wordt er veel ingezet op de fijne en grove motoriek en speel- en spelvaardigheid.

 

In de ochtend aandacht voor de basisvakken

Vanaf groep 3 bestaan de ochtenden veelal uit het werken en leren aan de basisvakken zoals taal, begrijpend- en technisch lezen, spelling, schrijven en rekenen.
De vakken worden gegeven volgens vaste afspraken binnen het team zodat er een mooie doorgaande lijn is binnen school waar de kinderen baat bij hebben. Naast de nodige instructielessen en de bijbehorende verwerkingslessen krijgen de kinderen ook tijd om te werken aan hun eigen doelen. Eigenaarschap bij kinderen vinden we belangrijk en daar krijgen de kinderen dan ook tijd en ruimte voor. Doordat we werken met taakbrieven weten kinderen goed wat er van hen verwacht wordt. Dit geeft hun houvast en structuur. Door een duidelijke doorgaande lijn binnen school te hebben denken we een goede basis te geven aan de kinderen zodat we het maximale uit kind hopen te halen.