De MR/GMR

 

De Medezeggenschap is op school geregeld door een officieel goedgekeurd reglement. De MR bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding (twee ouders) en de teamgeleding (twee leerkrachten). De MR vergadert acht keer per jaar en houdt zich actief bezig met de ontwikkeling van de Kingschool. De MR beslist mee over belangrijke zaken, zoals het vaststellen van de schoolgids en het schoolplan, het beleid vaststellen wat betreft gezondheid (ARBO), veiligheid en ouderparticipatie. Verder geeft de MR advies over aanstelling, ontslag en taakverdeling van personeel, de financiën van de school, uitbreiding, inkrimping of eventuele fusie van de school. Vanuit onze MR gaan er ook twee afgevaardigden naar de GMR. Dit is een overkoepelende MR van alle Consentscholen.

Notulen van de vergaderingen van zowel de MR als de GMR liggen ter inzage op school. Je mag ook altijd contact opnemen met een van de leden van de MR. 

De leden van de MR       

  • Rob van den Berghe (team, voorzitter)
  • Femke Roeleveld (team)  
  • Rob Koehorst (ouder, secretaris) 
  • Arjan Meijer (ouder)

    De MR is te bereiken via mail op het volgende adres: MR@kingschool.nl