Aanvraag vrijstelling

Soms kunt u geen vrij krijgen van uw werk tijdens de schoolvakanties. Bijvoorbeeld omdat u seizoensgebonden werk doet. Of omdat u dan piekdrukte heeft op uw werk. In dat geval kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties: beroep op vrijstelling. 

Toestemming voor schoolverlof aanvragen
U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat doen.
De directeur kan u om een werkgeversverklaring of een ‘eigen verklaring zelfstandige’ vragen. Daarin staat dat u niet op een ander moment op vakantie kunt gaan.
De schooldirecteur beslist of uw kind vrij krijgt van school. Als het om langer dan 10 dagen gaat, beslist de leerplichtambtenaar.

Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties
Uw kind kan alleen vrij krijgen als:

 • U kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
 • Het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
 • Het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen.


Vrijstelling van geregeld schoolbezoek
Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van naar school gaan. Dan is er geen sprake van schoolverzuim of spijbelen. Een leerling hoeft bijvoorbeeld niet naar school bij:

 • ziekte;
 • schorsing;
 • een religieuze verplichting;
 • een huwelijk;
 • een uitvaart.

 

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
Om vrijstelling van geregeld schoolbezoek te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • bij ziekte moet het schoolhoofd dit op tijd horen (uiterlijk binnen twee dagen);
 • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet u het schoolhoofd van te voren informeren;
 • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet het schoolhoofd vooraf toestemming geven.

 

Extra vrij vanwege bijzondere omstandigheden:

·         huwelijk van bloed-of aanverwanten tot en met de derde graad* van het kind: maximaal twee dagen.

·         huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 of 60 jaar) van ouders en/of grootouders: één dag.

·         25-, 40, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.

·         Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad* van het kind: duur in overleg met directeur.

·         Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad* van het kind: duur in overleg met de directeur.

·         Verhuizing van gezin: één dag.


 *  graden in verwantschap

1e tot en met de 3e graad: ouders, broers en zussen, groot-, en overgrootouders, ooms en tantes en neven en nichten (kinderen van broers en zussen).
4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes en achterneven en achternichten (kinderen van kinderen van broers en zussen).


Bezwaar maken tegen beslissing schooldirecteur
Bent u het niet eens met de beslissing van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.