Wat is passend onderwijs?

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, bij voorkeur binnen het regulier onderwijs. Als kinderen extra ondersteuning nodig hebben proberen we dit binnen het regulier onderwijs te organiseren. Zo worden kinderen het best voorbereid op een vervolgopleiding en op hun uiteindelijke plek in de samenleving. Dit is het uitgangspunt van de Wet passend onderwijs die sinds 2014 van kracht is.

Besturen en scholen hebben een zorgplicht voor het bieden van passend onderwijs. Dat betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft en die bij hen ingeschreven staat of zich aanmeldt een passend onderwijsaanbod krijgt. De school moet zorgvuldig onderzoeken wat het kind nodig heeft en nagaan of zij dit zelf kunnen bieden, eventueel met een ondersteuningsarrangement. Als de school deze ondersteuning zelf niet kan bieden en aangeeft dat een kind het beste naar een andere school kan gaan, moet de school na overleg met de ouders zorgen dat er een school gevonden wordt die wel een passend aanbod kan doen en het kind kan toelaten. 

Om invulling te geven aan deze wet maken de scholen in de Gemeente Enschede deel uit van het samenwerkingsverband passend onderwijs PO 2302. Informatie over passend onderwijs kun je vinden op de website van het samenwerkingsverband: www.swv2302.nl

Het samenwerkingsverband PO 2302 is opgesplitst in drie deelregio’s: Plein Midden Twente (Hengelo e.o), Enschede en Noordoost Twente. Onze school maakt deel uit van de deelregio Enschede omdat ons bestuur in Enschede zit  maar omdat onze school in Diinkelland staat hebben we ook te maken met subregio Noord Oost Twente.

In iedere deelregio werken besturen samen om de zorgplicht waar te maken. Een belangrijk onderdeel is de Commissie voor Arrangementen (CvA), die advies geeft over toelaatbaarheid van kinderen tot speciaal (basis)onderwijs.

Meer informatie over passend onderwijs in de deelregio van onze school is te vinden op de website: · Enschede: www.deelregio-enschede.nl  · Noordoost Twente: www.ooc-notwente.nl

Ook al voor de komst van de Wet passend onderwijs was onze basisschool zo ingericht dat ze meer kan betekenen voor leerlingen die onderling sterk verschillen in tempo, intelligentie, sociale vaardigheden en leermogelijkheden. Onze school is dan ook klaar voor passend onderwijs. In het zogenaamde schoolondersteuningsplan (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij kunnen bieden.

 

Onze ambitie voor de toekomst

Het is onze ambitie om een school te zijn die brede ondersteuning biedt aan alle kinderen die bij ons worden aangemeld binnen onze grenzen (zie hieronder). Zoals in onze visie staat beschreven, halen we het positieve in kinderen naar boven en kijken we naar kansen en niet naar belemmeringen. Wij hebben de intentie om kinderen op onze school te ondersteunen, dit alles in nauwe samenwerking met ouders. De driehoeksrelatie tussen kind-ouder-leerkracht staat hierbij centraal.

Aanmelding

Wanneer ouders hun kind willen aanmelden op onze school en het heeft (mogelijk) extra ondersteuning nodig, dan verkennen we met elkaar de ondersteuningsbehoeften van jullie kind, jullie verwachtingen en de mogelijkheden van onze school.

We hanteren daarbij een aantal afwegingen, zoals:

· Kunnen wij als school een zodanig onderwijsaanbod doen dat er voldoende ontwikkelingskansen voor uw kind zijn?

· Kunnen we een veilig schoolklimaat blijven garanderen?

· Is de groepssamenstelling zodanig dat de leerkracht in staat is, zo nodig met extra ondersteuning, het passend onderwijs te organiseren?

· Hebben we ook de verwachting dat we ook de volgende jaren het kind passend onderwijs kunnen bieden?

Bij de aanmelding van kinderen met specifieke ondersteuningsvragen verwachten wij van ouders dat zij ons vertellen dat hiervan sprake is en op welke gebieden. Wij onderzoeken vervolgens of wij de noodzakelijke ondersteuning kunnen bieden. Dit doen we samen met het Steunpunt Passend Onderwijs (SPOE). Binnen 6 weken mogen ouders van ons verwachten dat we aangeven of we jullie kind passend onderwijs kunnen bieden. Als dat niet het geval is, mogen ouders van ons verwachten dat we aangeven waar wel passend onderwijs geboden kan worden. In sommige gevallen moet onderzoek worden gedaan om dit te bepalen. In dat geval verwachten wij jullie medewerking. Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om binnen 6 weken een passend aanbod te doen. Dan kan de onderzoekstermijn met maximaal 4 weken verlengd worden.

De afweging of onze school passend onderwijs aan jullie kind kan bieden is een individuele afweging. Een eventueel ‘etiket’ als autisme of ADHD is niet leidend, maar van belang is om duidelijk te krijgen welke specifieke onderwijsbehoeften jullie kind heeft. Ook kijken we naar de draaglast van de groep waarin het kind komt en naar de langere termijn: kunnen wij jullie kind gedurende meerdere schooljaren passend onderwijs bieden? Als we daar niet zeker van zijn maken we afspraken met ouders over periodieke evaluaties.

De Kingschool heeft de volgende specialisaties in huis:

Leerkrachten met de opleiding “jonge kind specialist”.

Leerkrachten met de master SEN.

Mindfulness leerkrachten.

Ervaring met leerlingen die werken op eigen leerlijn.

Voor kinderen met specifieke ondersteuningsvragen kunnen wij als school de volgende voorzieningen inzetten:

Hulp vanuit het basis- en breedteteam vanuit ons bestuur Consent

Ondersteuning van de IB-er

Begeleiding bij eigen leerlijn

Inzetten van externe zorgaanbieders, hier hebben we nauwe samenwerking mee.

Wanneer het niet lukt

Ondanks deze voorzieningen lukt het niet altijd om een match te maken tussen wat het kind nodig heeft en wat wij kunnen bieden. Soms is die match wel te maken als er extra ondersteuning vanuit het SPOE geboden wordt. We vragen deze ondersteuning dan aan.

Wanneer er sprake is van een duidelijk waarneembare achterblijvende ontwikkeling of wanneer de ondersteuningsbehoefte te veel ten koste gaat van andere leerlingen kan dat aanleiding zijn voor het zoeken van passend onderwijs op een andere school. De huidige school zal dan – in samenspraak met het SPOE en in overleg met ouders – stappen zetten om een school te vinden waar dat passend onderwijs wel geboden kan worden. Ouders kunnen, wanneer ze het niet eens zijn met de door de school aangegeven noodzakelijke maatregelen, gebruik maken van hun rechten m.b.t. informatie, advies, bezwaar en beroep.

Tot slot heeft iedere school een eigen interne begeleider (ib’er). Deze onderwijsmedewerker is in staat verdere vragen  te beantwoorden over de uitvoer van Passend Onderwijs op de school.

Voor onze school is dat Ivanka Zuijdendorp. ivanka@kingschool.nl