Naar het fotoboek

De MR/GMR

 

De Medezeggenschap is op school geregeld door een officieel goedgekeurd reglement. De MR bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding (twee ouders) en de teamgeleding (twee leerkrachten). De MR vergadert acht keer per jaar en houdt zich actief bezig met de ontwikkeling van de Kingschool. De MR beslist mee over belangrijke zaken, zoals het vaststellen van de schoolgids en het schoolplan, het beleid vaststellen wat betreft gezondheid (ARBO), veiligheid en ouderparticipatie. Verder geeft de MR advies over aanstelling, ontslag en taakverdeling van personeel, de financiën van de school, uitbreiding, inkrimping of eventuele fusie van de school. Vanuit onze MR gaan er ook 2 afgevaardigden naar de GMR. Dit is een overkoepelende MR van alle Consentscholen.

De leden van de MR       

  • Marielle van der Aa (team, voorzitter)
  • Irma Hindriks (team)  
  • Bram de Gunst (ouder, secretaris) 
  • Rob Koehorst (ouder)

    De MR is te bereiken via mail op het volgende adres: MR@kingschool.nl 
Notulen MR 14 febr 2018
Notulen MR 4 dec 2017
Notulen MR 3 sept 2017
Notulen MR 12 april 2017
Notulen MR 9 maart 2017
Notulen MR 15 nov 2016
Notulen MR 22 sept 2016
Powerpoint presentatie 
Jaarverslag MR
jaarplanning MR
MR reglement